Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần
  • Thứ tư, 17/01/2024 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 300 Lượt xem

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần

Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp là một trong những yêu cầu không thể thiếu khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần Oceanlaw cung cấp dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp là một trong những yêu cầu không thể thiếu khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần Oceanlaw cung cấp dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

                                  …., ngày … tháng … năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………. Giới tính: ………….
Chức danh: ……………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………..
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………
Ngày cấp: …/..…/…….. Nơi cấp: ………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………….
Ngày cấp: …/…./…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………..
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………..…………………………. Fax: ………………………………….
Email: ………………………………………. Website: …………………………….

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………….
Email: …………………………………………… Website: ………………………

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT Tên ngành Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………….

Tổng số cổ phần: …………………………………………………………………………………..
Mệnh giá cổ phần: ………………………………………………………………………………..

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ………………………………………

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:

  • Vốn nhà nước
  • Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 
…………………………………………………………………………………………………………..

9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

10. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):……….
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng:………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………………………………………………
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:………………………….
Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………….. Fax:………………………………
Email:……………………………………………………………………………….
3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …./….…/………
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6 Tổng số lao động (dự kiến):…………………………………………………..
7 Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):…………………………………………….
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng:…………………………………………………………….
Tài khoản kho bạc:………………………………………………………………
9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
10 Ngành, nghề kinh doanh chính1:……………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Tôi cam kết:

– Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
– Danh sách cổ công sáng lập;
– ………………
– ……………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

 

📌 Dịch vụ thành lập công ty 🔆 Oceanlaw là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Doanh Nghiệp với 13 năm kinh nghiệm, Tận Tâm – Trách Nhiệm.
📌 Tư vấn đầu tư 💎 Là đơn vị tư vấn lĩnh vực Đầu Tư có uy tín tại Việt Nam, Oceanlaw hiểu được rằng Quý khách hàng cần gì, những khó khăn gặp phải…;
📌 Sở hữu trí tuệ 🔆 Chúng tôi – Oceanlaw Firm tổ chức đại diện nhánh 106 của Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ giúp Quý khách hàng gia hạn Văn bằng bảo hộ với thủ tục nhanh ngọn và hiệu quả.
📌 Công bố sản phẩm 💎 Một trong những thế mạnh phải kể đến tại Oceanlaw là dịch vụ Công bố sản phẩm. Với nhiều tập đoàn lớn lựa chọn chúng tôi là đối tác lâu dài.
📌 Giấy phép con 🔆 Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách hàng với kinh nghiệm vốn có sẽ hỗ trợ xin Giấy phép con nhanh trọn gói, tiết kiệm thời gian – chi phí.
📌 Tư vấn thường xuyên 💎 Oceanlaw có đội ngũ luật sư giỏi, chuyên môn cao mọi khó khăn của khách hàng sẽ được giải quyết triệt để, nhanh chóng, cung cấp văn bản pháp luật miễn phí.

Oceanlaw Firm

Bạn vui lòng để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ với bạn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ưu đãi về thuế đối với ngành công nghiệp ô tô

Ưu đãi về thuế đối với ngành công nghiệp ô tô

Thủ tướng mới ban hành Quyết định 229/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chính sách ưu đãi về thuế gồm: – Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án sản xuất linh kiện, phụ...

tư vấn miễn phí

Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên

Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên với đội ngũ các cố vấn cao cấp, các luật sư, các chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm nhiều năm trên các lĩnh vực: Tư vấn Luật – Tư vấn Doanh nghiệp – Tư vấn Đầu tư – Tư vấn Sở hữu Trí tuệ...

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu chung vợ chồng nhưng một người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự  Anh Nguyễn...

Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp

Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 102/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày...

Phương pháp tính thuế mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Phương pháp tính thuế mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5485/BTC-TCT V/v đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014  Kính gửi: Cục...

Nghị định 39/2014/NĐ-CP hoạt động của công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

Nghị định 39/2014/NĐ-CP hoạt động của công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày...

Quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 05/2013/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng  01  năm 2013 QUYẾT ĐỊNH...

Danh mục tra mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Danh mục tra mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh...

Điểm mới Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh...

Phạm vi ứng dụng chữ ký số trong ngành thuế

Phạm vi ứng dụng chữ ký số trong ngành thuế

Ngày 19/10/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế kèm theo Quyết định 1984/QĐ-TCT. Theo đó, phạm vi ứng dụng chữ ký số được quy định như sau: Ký số các văn bản điện tử...

×

đã đăng ký