Download biểu mẫu

Download biểu mẫu

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Thứ năm, 04/01/2024

Biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  Tải về CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam —————- Số:……./TB-…………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— ***** ——– THÔNG BÁO THAY ĐỔI...

Tra mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Thứ ba, 27/02/2024

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH                                                                   ...

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Thứ năm, 28/12/2023

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ . Tải về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: Nhà đầu tư : Đăng ký thực hiện dự án...

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động CN , VPP và địa điểm kinh doanh

Thứ năm, 28/12/2023

Download tại đây THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Mã số doanh...

Mẫu thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Thứ năm, 04/01/2024

Download tại đây THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………….. Mã số doanh nghiệp/Mã số...

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Thứ ba, 02/01/2024

Tải về TÊN DOANH NGHIỆP ——— Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– …., ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh,...

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

Thứ ba, 26/12/2023

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất TP/HT-2013-TKĐKKH tại Thông tư số 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Trên mẫu tờ khai này yêu cầu điền đầy đủ thông tin của 02 bên: bên nam và bên nữ như họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi thường trú, số CMND/Hộ...

Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn/hợp quy

Thứ năm, 26/10/2023

Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn hợp quy (Mẫu 5. BCĐG 28/2012/TT-BKHCN) nằm trong danh mục hồ sơ đăng ký hợp quy trong trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) bao gồm một số nội dung...

Mẫu bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thứ tư, 26/07/2023

Mẫu bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định Số: 476 /QĐ-BYT ngày 6 tháng 2  năm 2013 của Bộ Y tế. Nội dung chính trên bản công bố: Tên, địa chỉ của tổ chức/ cá nhân đứng ra công bố...

×

đã đăng ký