Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------


TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................................................
Họ và tên người khai:.........................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:.............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:............................................................
 
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ..................................................................................................Giới tính:.............................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................................
Nơi sinh:...............................................................................................................................................
Dân tộc:.........................................................................Quốc tịch:.......................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.........................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú hiện nay:..............................................................................................................
............................................................................................................................................................
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại.........................................................................................................................
................................từ ngày...........tháng...........năm................, đến ngày...........tháng...........năm...........
............................................................................................................................................................
Tình trạng hôn nhân (1):.........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)........................................................
 ............................................................................................................................................................
để (3)....................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
                                                  Làm tại:...............................................ngày ............tháng............năm....

                                                                                                                          Người khai
                                                                                          
                         
 
                                                                                                              .......................................  

Chú thích:

(1)  Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn
       hay người kia đã chết;
(2)  Cho bản thân hay cho người khác; nếu đề nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;
(3)  Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 

Tác giả bài viết: Tư vấn Luật Hôn Nhân